Artikel 41 ‘Liquiditeit bij ondernemers’ 

De Coronacrisis is een aantal weken onderweg en het CDA heeft, mede op basis van gesprekken met ondernemers, een aantal vragen over wat het college kan doen om een bijdrage te leveren aan de kwetsbare liquiditeitspositie van ondernemers. 

Het gaat om bedrijven die sinds het begin van de landelijke maatregelen nagenoeg tot geen omzet meer hebben kunnen realiseren. Het CDA maakt zich zorgen over de consequenties van een snel slinkende liquiditeitspositie bij getroffen ondernemers. Liquiditeit is een belangrijke ratio die het voortbestaan van een bedrijf bepaalt. En dat heeft niet perse te maken met de rentabiliteit want ook winstgevende bedrijven of bedrijven met een redelijke buffer kunnen in liquiditeitsproblemen komen. Al staat een onderneming er op papier nog zo goed voor, wanneer er geen cash binnenkomst houdt het op. En met het failliet gaan van bedrijven, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid van dien, moet daarna weer met man-en-macht geïnvesteerd worden om wat op te bouwen.

 Vanzelfsprekend spelen financiers hier een belangrijke rol. Echter voor acute, relatief kleine financieringen is de financieringsmarkt schraal. Dat was al zo voor Corona en het CDA Oss diende daarvoor eerder al het initiatiefvoorstel “Klein Leningenfonds Osse Ondernemers” in.

Naast bijvoorbeeld kapperszaken en bioscopen worden de horeca- en toerisme gerelateerde ondernemingen fors geraakt. Recreatie en horeca maakt in onze gemeente ruim 5% van de werkgelegenheid met circa 4500 banen. Het volledig wegvallen van bezoekersstromen naar het café, terras, theater en restaurant is niet alleen een economische schok maar heeft ook gevolgen voor onze behoefte om samen te zijn, elkaar te ontmoeten en samen een kop koffie te drinken op het terras. Deze sociale ontwrichting raakt ons allemaal. 

Het economische belang van het toerisme in Nederland was voor Corona al snel aan het toenemen en het lijkt dat toerisme naar de toekomst kleinschaliger, lokaler en duurzamer wordt, kansen voor onze gemeente dus. 

Naar de mening van het CDA moet de gemeente overwegen om ondernemers tegemoet te komen door sommige belastingen te spreiden over een langere periode, tijdelijk te verlagen of tijdelijk te heroverwegen. Daarmee kan de gemeente een positieve bijdrage leveren aan de kwetsbare liquiditeitspositie van ondernemers. 

Daarom heeft het CDA Oss op drie onderwerpen een aantal vragen:

  • + OZB belasting en afvalstoffenheffing
  • + Precariobelasting
  • + Gedragscode ‘keten-solidariteit’ huurders en verhuurders

Liquiditeit

  1. Bent u zich ervan bewust dat de continuïteit van bedrijven als gevolg van een tekort aan liquiditeiten in gevaar komt?
  2. Vindt u dat óók de gemeente een partij is die op korte termijn maatregelen moet nemen om iets te doen ter verbetering van de liquiditeitspositie van bedrijven?

OZB belasting

3) Is het u bekend dat ondernemers de OZB belasting kunnen uitstellen maar dat deze per saldo toch voor 1 februari 2021 betaald moet zijn?

4) Kunt u zich, met dat vooruitzicht, voorstellen dat ondernemers in februari alsnog in liquiditeitsproblemen kunnen komen?

5) Bent u bereidt tot een ‘speciale regeling betaling OZB’ waarbij de betaling van de OZB over een langere periode kan worden uitgesmeerd? 

6) Kunnen ondernemers de betaling van de afvalstoffenheffing uitstellen?

7) Bent u bereidt tot een ‘speciale regeling betaling afvalstoffenheffing’ waarbij de betaling van de afvalstoffenheffing over een langere periode wordt uitgesmeerd?

Precario belasting

8) Wordt de Precario belasting bij de horeca thans volledig in rekening gebracht?

9) Waarom wordt deze belasting in rekening gebracht terwijl de terrassen niet mogen worden gebruikt?

10) Bent u bereidt tot onderzoek naar het -niet heffen- van deze belasting als aantoonbaar geen gebruik wordt gemaakt van de terrasruimte?  

Keten-solidariteit

“Een groot deel van de horecabedrijven in Breda worden door pandeigenaren en brouwerijen geholpen om de huur van april en mei te kunnen betalen. Ze hoeven in deze maanden zelf maar een derde van de huur voor hun rekening te nemen. Dat is de uitkomst van een overleg dat Bredase horecaondernemers onder leiding van burgemeester Paul Depla hadden met de brouwerijen en pandeigenaren. De verlaging van de huur is maandag vastgelegd en ondertekend in de Overeenkomst gedragscode Keten-solidariteit. Pandeigenaren en brouwerijen die dit convenant ondertekend hebben, nemen ook allebei een derde van de huur voor hun rekening, waardoor de exploitanten een korting krijgen van 67 procent.”

11) Kent u de gedragscode ‘Keten-solidariteit’ die, onder leiding van de burgemeester van Breda, tot stand is gekomen om huurders in Breda tegemoet te komen?

12) Kunt u zich voorstellen dat deze gedragscode direct een positief effect heeft op de liquiditeit van ondernemers die een pand huren?

13) Wat is ervoor nodig om een dergelijke gedragscode ook in Oss tot stand te laten komen onder leiding van het college van B&W?